ACTIEVOORWAARDEN: WALL OF FAME

ALGEMEEN

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Wall of Fame” van Raylex, onderdeel van Oystershell Laboratories, Drongen i.s.m. D|M&S, Brugge
 2. Deelname aan de “Wall of Fame” is zonder aankoopverplichting.
 3. De “Wall of Fame” vindt plaats op nationale schaal, waarbij enkel correct ingevulde gegevens ontvangen door Oystershell via de webpagina, www.raylex.com/nl-nl/wall-fame in aanmerking kunnen genomen worden voor deelname aan de actie.
 4. Door deel te nemen aan de “Wall of Fame” verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 5. Oystershell behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Oystershell daardoor op eender welke wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.
 6. Oystershell behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

DEELNAME

 1. Medewerkers van Raylex en Oystershell alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de “Wall of Fame” komen niet in aanmerking voor een eventuele prijs.
 2. De “Wall of Fame” staat open voor iedereen die woonachtig is in België en beschikt over een vaste woon-of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 3. Iedereen mag zo vaak deelnemen als hij/zij wil.
 4. Om deel te nemen aan deze actie gaan deelnemers naar de Raylex website en vullen daar hun naam, leeftijd (optioneel) en e-mailadres in. Daarnaast uploaden zij hun nailfie (nagelfoto) en schrijven ze een kleine samenvatting met hoe Raylex hen heeft geholpen bij het stoppen met nagelbijten (optioneel).
 5. Oystershell stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de “Wall of Fame”.
 6. De naam- en adresgegevens opgegeven voor deelname dienen overeen te stemmen met de gegevens op zijn/haar identiteitskaart.
 7. Foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Stuur daarom alleen foto’s in die je zelf gemaakt hebt.
 8. De belangrijkste voorwaarde waar je foto aan moet voldoen is dat je nagels op de foto staan. Bovendien heeft Oystershell het recht om foto’s die niet relevant zijn met de “Wall of Fame” uit te sluiten van deelname.
 9. De deelnemers erkennen, door het loutere feit van deelname, deze voorwaarden.

PRIVACY

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte en complete informatie. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, kunnen uitgesloten worden van deelname en komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. Om je te kunnen bereiken als je een prijs wint, vragen we jouw e-mailadres bij deelname aan de actie. We slaan dit e-mailadres veilig op en geven dit niet door aan derden.
 3. De gegevens van de deelnemer, vermeld op het wedstrijdformulier, worden opgeslagen in de databank van de organisator en zullen uitsluitend gebruikt om de winnaars/verliezers eenmalig te kunnen contacteren i.v.m. het wedstrijdresultaat en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Oystershell respecteert de bepalingen van de Belgische Wet van 8.12.1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de behandeling van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet 11.12.1998. Er is een recht tot inzage, weigering en aanpassing.
 4. De deelnemer geeft Oystershell toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van deze actie. 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deze actie wordt georganiseerd door Oystershell
 2. Oystershell en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Oystershell.
 3. Oystershell is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de actie. Oystershell draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Oystershell is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 4. Zie je iets aan de actie, voorwaarden of prijs wat volgens jou niet klopt? Dan passen we dit meteen aan. Aan eventuele druk- of tikfouten kun je geen rechten ontlenen.